Limosa nu alleen nog verplicht voor buitenlandse zelfstandigen actief in een ‘risicogevoelige’ sector.

Limosa meldings plicht bouwBedrijven die vanuit het buitenland in België gaan werken maar niet in België sociaal verzekerd zijn, moeten alleen een Limosa-melding indienen als zij in België werken in de bouw-, vlees-, of schoonmaaksector. Deze regeling gaat in per 1 januari 2019.
 
Intro.
Oorspronkelijk was de bedoeling dat alle buitenlandse zelfstandigen moesten voldoen aan de Limosa-meldingsplicht. Maar de Europese Commissie was het niet eens met deze algemene meldingsplicht een startte een rechtszaak tegen België. Het Hof van Justitie EU concludeerde dat de algemene meldingsplicht voor zelfstandigen een belemmering opleverde van het vrij verkeer van diensten. België moest dus de wetgeving aanpassen.
In 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat deze algemene verplichting voor zelfstandigen een te vergaande belemmering van het Europeesrechtelijk principe van vrij verkeer van diensten inhoudt. De meldingsplicht werd al twee keer aangepast in 2013 en 2014, maar die aanpassingen waren onvoldoende volgens de Europese Commissie.
Om hieraan tegemoet te komen, werd de algemene meldingsplicht voor zelfstandigen sinds 1 januari 2019 omgevormd tot een meldingsplicht voor specifiek opgesomde "risicosectoren", zijnde de bouwactiviteiten, activiteiten in de vleessector en schoonmaakactiviteiten. 
 
Wat veranderd inzake de Limosa melding per 1-1-2019
 
De algemene Limosa-meldingsplicht geldt sinds 1 januari 2019 dus nog enkel voor buitenlandse zelfstandigen die actief zijn in deze risicosectoren. Voor hen verandert er in feite niets; zij zijn nog altijd verplicht om zich voorafgaandelijk te melden aan de Belgische sociale zekerheid, tenzij zij zich kunnen beroepen op een van de volgende vrijstellingsgronden:
 
  •  Enkel voor activiteiten in de vleessector en schoonmaakactiviteiten: ze worden in het kader van een verbintenis tot levering van goederen naar België gestuurd voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed die zij zelf leveren, voor zover deze assemblage of installatie noodzakelijk is voor het in werking stellen van het geleverde goed, en voor zover de bedoelde opdracht in België niet langer dan acht dagen duurt.
  • Zij komen gedurende maximaal vijf dagen per maand naar België voor het uitvoeren van dringende onderhoudswerken of dringende reparatiewerken aan machines of apparatuur die door   hen werden geleverd aan een in België gevestigde onderneming, waar de reparatie of het onderhoud zal plaatsvinden.
  • Het zijn zakenlui die niet meer dan vijf dagen per maand in België verblijven.
  • Het zijn bestuurders en mandatarissen van vennootschappen, die niet meer dan vijf dagen per maand in België verblijven voor het bijwonen van comités en algemene vergaderingen.
  • Zij verblijven in België voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen.
  • Zij komen naar België voor het bijwonen van andere vergaderingen in beperkte kring (bv. strategiebesprekingen, contractonderhandelingen met een klant, evaluatiegesprekken...), voor  zover zij op jaarbasis niet meer dan zestig dagen per jaar in België aanwezig zijn op deze vergaderingen en elke vergadering niet langer dan twintig opeenvolgende dagen duurt.
 
Sinds 1 januari 2019 geldt de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen in principe enkel voor zij die actief zijn in de bouwsector, de vleesbehandelingssector of de schoonmaaksector. Voor andere zelfstandigen is deze melding niet langer nodig.
 
Een vaak gehoorde vraag is welke werkzaamheden vallen onder de Bouw. De Belgische overheid beschrijft dit overzichtelijk op een speciale website.