Hervorming van de EU detacherings richtlijnen - gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats in de gehele EU.

 
Zoll FKS Giessen comp 31181Met  de nieuwe richtlijn RL 2018/957 / EU van 28 juni 2018 heeft de Europese wetgever de Detacheringsrichtlijn 96/71 / EG gewijzigd en de lidstaten verplicht om de gewijzigde richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers * dienovereenkomstig te implementeren. Op 3 juli 2020 keurde de Duitse Bondsraad de wetgeving van de Bondsdag goed om de gewijzigde richtlijn betreffende het uitzenden van buitelandspersoneel naar Duitsland om te zetten in Duits recht (BT-Drucksache 19/19371). Hieronder wordt de belangrijkste inhoud van de gerelateerde hervorming van de Detacheringswet (AEntG) gepresenteerd.
 
Vanaf 30-7-2020 moeten alle Duitse CAO en/of loonvoorwaarden worden toegepast bij het uitzenden van buitenlands personeel naar Duitsland.
Hoewel de AEntG tot dusverre alleen buitenlandse werkgevers heeft gedwongen om in Duitsland geldende minimumlonen toe te passen, moet in de toekomst aan alle loonvoorwaarden worden voldaan. 
 
De Algemeen bindende collectieve CAO afspraken zijn, vanaf nu, van toepassing op alle bedrijfstakken.
Algemeen verbindend verklaarde landelijke cao's gelden niet langer alleen in de bouw, maar in alle bedrijfstakken voor in het buitenland gevestigde werkgevers indien zij werknemers in Duitsland te werk stellen. Daarnaast gelden de relevante cao's niet meer alleen voor de daar gestandaardiseerde minimumlonen, maar voor alle loonvoorwaarden.
 
Effecten op de praktijk: Verdere aanscherping van regelgeving voor NL-werkgevers.
Buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar Duitsland sturen, zullen in de toekomst aan nog strengere regels moeten voldoen. Omgekeerd gaat het inzetten van gedetacheerde werknemers voor Duitse bedrijven ook gepaard met hogere inspanningen en kosten. Vanwege de volledige gelijkheid na twaalf of 18 maanden, moeten werkgevers de toepasselijke arbeidsrechtelijke bepalingen op de detacheringslocatie kennen en toepassen. In de praktijk zal dit voor sommige bedrijven nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, vooral als ze werknemers naar verschillende lidstaten detacheren.
Bovendien zijn meer controles door de douane te verwachten.
 
Overtredingen kunnen kostbaar zijn
De kosten van terbeschikkingstelling - zoals kosten voor reis, maaltijden en accommodatie - mogen geen deel meer uitmaken van het brutoloon. Werkgevers mogen deze kosten niet als onderdeel van het minimumloon betalen. Overtredingen van deze regeling worden beschouwd als een administratieve overtreding, die kan worden bestraft met een boete van maximaal 500.000 euro. Bij de huisvesting van gedetacheerde werknemers dient de werkgever zich bij het verstrekken of regelen van de huisvesting te houden aan de eisen van de Duitse Arbeidsverordening. Deze verplichting van de werkgever geldt ook als hij gebruik maakt van een tussenpersoon. Dit om te voorkomen dat buitenlandse werknemers onder onwaardige omstandigheden worden gehuisvest.
 
Beloning volgens de Duitse wet
Terwijl de respectieve wetgeving van het thuisland voorheen van toepassing was op toeslagen voor overwerk, nachtwerk en werk op zon- en feestdagen, zullen werkgevers deze in de toekomst moeten betalen aan gedetacheerde werknemers in de bouwsector in overeenstemming met de Duitse regelgeving.  Voor werknemers die langer dan twaalf maanden naar Duitsland worden uitgezonden, zijn de Duitse arbeidsvoorwaarden onverkort van toepassing. Deze periode kan worden verlengd tot 18 maanden door een schriftelijke kennisgeving aan de douane, die controleert of de voorschriften in Duitsland worden nageleefd.