Forse Zoll controle bij land en tuinbouwbedrijven

landbouw3De  Duitse douane inspecteerde op 19 juni jl, in een landelijk operatie, 500 bedrijven. In meer dan 1000 gevallen werden diverse overtredingen geconstateerd. De speciale afdeling van de Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), controleerde op 19 juni 2020 ongeveer 6.000 werknemers in diverse landbouwbedrijven op hun arbeidsrelaties en voerde tevens bijna 500 bedrijf document reviews uit. In totaal werden circa 2.100 douanebeambten ingezet tijdens deze controle. De focus van deze werkplek inspecties  lagen bij landbouwbedrijven die buitenlandse werknemers te werk stelde zoals seizoenarbeiders en buitenlandse land en tuinbouw bedrijven welke werkzaamheden aan het uitvoeren waren in Duitsland.
 
De focus lag op de arbeidsverhoudingen van de werknemers, in het bijzonder de naleving van de arbeidsvoorwaarden op grond van de wet op het minimumloon, meldingsplicht op het gebied van sociale zekerheid, de betaling van sociale zekerheid bijdragen en illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Sinds 1 januari 2020 geldt voor werknemers in de landbouw het wettelijk Duitse minimumloon van 9,35 euro.
 
Volgens de eerste evaluaties zijn er al elf strafrechtelijke procedures ingeleid, voornamelijk vanwege het achterhouden van sociale zekerheid bijdragen, illegaal verblijf en vervalste documenten. Daarnaast zijn er tot dusver zes administratieve delict procedures ingeleid, waarvan de meeste betrekking hebben op schendingen op grond van de Wet minimumloon.
In 1.011 gevallen zijn verdere opheldering van de feiten vereist omdat er aanwijzingen zijn, met name voor overtredingen van de wet op het minimumloon, meldingsverplichtingen uit hoofde van de socialezekerheidswet, misbruik van prestaties en illegale tewerkstelling van buitenlanders. Als onderdeel van de inspectiewerkzaamheden ter plaatse werkt de FKS nauw samen met de gezondheids- en veiligheidsautoriteiten van de Duitse deelstaten. De nauwe samenwerking tussen douane en arbo-administratie wordt verder versterkt om ervoor te zorgen dat werkgevers de arbeidsomstandigheden en arbo-voorschriften naleven.
 
Voor Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven welke werkzaamheden uitvoeren op Duits grondgebied geld het verplichte uitbetalen van het Duitse minimumloon (stand 1-1-2020 € 9,35/ uur), het melden van de werknemers via de Zoll website en het middels documenten aantonen naar de Zoll dat men sociale verzekeringspremies betaald in Nederland.
 
Meer informatie over deze Duitse wetgeving via het Nedax secretariaat.
 
Bron: Duitse Zoll. Link.