Wat is het begrip "een vaste inrichting" in Duitsland?

betriebstatteAls een Nederlandse ondernemer in Duitsland bouwactiviteiten (werkzaamheden aan onroerend goed) opstart, gaat de vraag spelen welk land (Nederland of Duitsland)  belasting mag heffen over de winst die uit deze activiteiten ontstaat. Als maatstaf wordt "de vaste inrichting" gehanteerd.

'Een vaste inrichting is een vaste bedrijfsinrichting, waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk  worden uitgeoefend. Daarnaast is een vaste inrichting de uitvoering van bouwwerk of constructiewerkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt'.

1) 'Standaard' vaste inrichting

De (Duitse) fiscus kan stellen dat uw, op een bouwplaats aanwezige, machines/ bouwketen voldoende 'vastigheid' hebben om als  een vaste inrichting te worden aangezien. De (Duitse) fiscus kijkt dan met name naar de verdragstekst die 'een plaats waar  leiding wordt gegeven' en een 'kantoor' als vaste inrichting noemt. Een standpunt dat de (Duitse) fiscus ook zal hanteren is  dat de machines/bouwketen duurzaam ter beschikking staan en het belang van de onderneming dienen. Aldus zal volgens de (Duitse)  fiscus sprake zijn van een vaste inrichting.

2) De bouw- of contructie-vaste inrichting

Volgens de Duitse wet heeft u reeds een vaste inrichting als u gedurende zes maanden

  • één bouw of constructiewerkzaamheid uitvoert; of 
  • in de tijd naast elkaar staande bouw of constructiewerkzaamheden uitvoert; of
  • in de tijd opvolgende bouw of constructiewerkzaamheden uitvoert.

rechterHet belastingverdrag (dat boven de nationale wet staat en dus voorrang heeft) stelt dat een bouw- of contructie-vaste  inrichting ontstaat als een project langer dan 12 maanden duurt (bijv. 8 maanden in 2014 en 5 maanden in 2015 is meer dan  12 maanden en dus een vaste inrichting in beide jaren). In de Duitse uitleg wordt de methodiek van samentellen van de  nationale termijn van 6 maanden overgeheveld naar de termijn van 12 maanden. Een laatste aandachtpunt betreft het volgende. Als er meerdere projecten zijn, kunnen die op basis van rechtspraak voor  de tijdsduur bij elkaar geteld worden. De vraag die ter zake speelt is of er geografisch én organisatorisch een eenheid is.  Geografisch is er - met name volgens de Duitse fiscus - sprake van een eenheid als er meerdere projecten binnen een straal  van 50 km worden gerealiseerd. Wanneer er bijvoorbeeld in één straat 20 huizen qua isolatiewerk worden voorbereid, ook al gebeurt dat wellicht voor meerdere opdrachtgevers, zal sprake zijn van een geografische en naar het zich laat aanzien tevens een organisatorische eenheid. Wanneer voor eenzelfde opdrachtgever bijvoorbeeld zowel in Munster als in Hamburg wordt gewerkt,  is die eenheid er niet. Afhankelijk van de concrete situatie kunnen wij een inschatting maken van het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting.  Het bovenstaande is slechts een weergave van het wettelijke systeem en kan niet zonder nauwkeurige invulling van het feitencomplex  gehanteerd worden. Het geeft slechts een kader weer.

Voorbeelden

  • De ondertekening van contracten ter plekke bij de Duitse klant is voor de Duitse belastingdienst een indicatie voor het bestaan van een fiscale vaste inrichting in Duitsland met het gevolg dat Duitsland het heffingsrecht heeft. Ook het aanstellen van een Duitse handelsagent, die de bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse onderneming contracten af te sluiten of het huren van kantoorruimte in Duitsland, kan tot deze fiscale gevolgen leiden. 
  • Circus is een vaste inrichting, zo bepaalde de Hoge Raad. 
  • Een marktkoopman die wekelijks op de markt in Duitsland staat, moet in Duitsland belasting betalen.

Is er sprake van een fiscale vaste inrichting dan heeft dit de nodige consequenties.

  1. U moet over uw winst in Duitsland vennootschapsbelasting betalen (15%).
  2. U moet in Duitsland Gewerbesteuer betalen (13-15%).
  3. U betaalt btw volgens het Duitse Umsatzsteuergesetz.
  4. Uw medewerkers worden in Duitsland loonbelastingplichtig en verliezen (gedeeltelijk) de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Vooral het laatste is een zuur gelag. Het financiële huishouden van de gemiddelde Nederlander is immers gebouwd op deze aftrek.

De werknemer kan trouwens ook nog op een andere manier in Duitsland belastingplichtig worden. Verblijft hij binnen een tijdsbestek van 12 maanden meer dan 183 dagen in Duitsland wordt hij zo eveneens via het belastingverdrag in Duitsland belastingplichtig met alle gevolgen van dien. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om werkdagen maar verblijfsdagen, wat een groot verschil kan uitmaken.

(c) Nedax