VOB 2019 wat zijn de veranderingen.

De complete, nieuwe VOB 2019 wordt uitgebracht in oktober 2019. Na de publicatie van deze verordening vervangt deze de VOB 2016 en is bindend vanaf de publikatie datum. Met de editie van 2019 zijn wijzigingen in deel A en deel C doorgevoerd. De bouwcontractprocedures (VOB) zijn een onmisbaar hulpmiddel voor bouwbedrijven die werken aan een overheidsopdracht in Duitsland. De VOB brengt wettelijke bepalingen en technische regels samen. Let dus vooral op contracten of opdrachten waarop de Duitse VOB van toepassing wordt verklaars. Lees dus de kleine lettertjes van uw contract! 

VOB/A 2019: Wat is er veranderd?

De VOB 2019 brengt enkele innovaties. De VOB / A is al volledig gewijzigd en reeds medio februari 2019 in werking getreden. In VOB/C zijn aanpassingen en wijzigingen aangebracht in de ATV; Van de in totaal 67 ATV's werden er 15 technisch herzien, 40 redactioneel aangepast, 12 blijven ongewijzigd. 

De veranderingen in de VOB/A

- In de toekomst zal de openbare aanbesteding voor de niet-openbare aanbesteding als het soort gunning worden beschouwd. (§ 3a par. 1 p. 1 VOB / A 2019). Dit betekend dus - net als op het gebied van levering en diensten - dat vrij kan worden gekozen naar eventuele aanbieders voor een opdracht.

- Voor bouwwerken, voor residentiële doeleinden, kan tot 31 december 2021 een beperkte aanbesteding zonder concurrentie voor elk item, tot een orderwaarde van 1.000.000 euro (exclusief omzetbelasting) worden gedaan. Voor bouwwerkzaamheden voor residentiële doeleinden kan een vrije hand tot een orderwaarde van 100.000 euro (zonder btw) worden toegekend tot 31 december 2021. Bouwwerkzaamheden tot een verwachte orderwaarde van € 3.000 (exclusief omzetbelasting) kunnen rechtstreeks worden toegekend (sectie 3a (4) VOB / A 2019).

- Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de gegadigden of inschrijvers moeten de zogenaamde zelfreinigende maatregelen in overeenstemming met § 6f EU-leden 1 en 2 worden overwogen.

- Tot een orderwaarde van EUR 10.000 kan de aanbestedende dienst afzien van bepaalde bewijsverplichtingen, inzake de omzet van het bedrijf, de uitvoering van diensten in de afgelopen vijf kalenderjaren en het aantal werknemers in de laatste drie kalenderjaren te overleggen, en verder om te controleren of er in de afgelopen drie boekjaren insolventieprocedures zijn geopend of dat de onderneming in liquidatie is. Bovendien moet ook worden afgezien van bewijzen die al in het bezit zijn van de aanbestedende dienst (§ 6b (3) VOB / A 2019).

- De aanbestedende dienst kan in de aanbestedingsstukken specificeren dat het indienen van meerdere hoofdaanbiedingen niet is toegestaan of dat overeenkomstige hoofdaanbiedingen moeten worden uitgesloten (§ 8 (2) nr. 4 en § 16 (1) nr. 7 VOB / A 2019). Als hij dit niet doet, zodat verschillende hoofdaanbiedingen kunnen worden ingediend, moet elke aanbieding in aanmerking komen voor betaling (13 lid 3 VOB / A 2019).

- Als de aanbestedingsdocumenten gevoelige gegevens bevatten, kan de aanbestedende dienst maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen. De klant kan de toegang tot de aanbestedingsstukken afhankelijk stellen van met name het indienen van een vertrouwelijkheidsverklaring. De maatregelen moeten worden gespecificeerd in de aankondiging van de opdracht (§ 11 (7) VOB / A 2019). Anders moeten de aanbestedingsstukken kosteloos, onbeperkt, volledig en direct op een centraal punt worden verstrekt (§ 12 (1) nr. 2 l en § 8 (2) nr. 5 VOB / A 2019).

- De paragrafen bij de regels van de vraag en de rating werden opnieuw gedefinieerd (§ 16 VOB / A 2019). Het is opmerkelijk dat, met betrekking tot de regels voor de vraag, in de toekomst geen ontbrekende prijsinformatie zal worden gevraagd - met uitzondering van onbeduidende artikelen. Wat de gunningscriteria betreft, benadrukt de wet met name dat zij de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging wil waarborgen om de meest economische inschrijving te bepalen.

- Bovendien was de toekenning van bouwdiensten aan een buitenlands kantoor in het buitenland of aan een binnenlands kantoor dat bouwwerkzaamheden in het buitenland uitvoert, in de wet opgenomen (§ 24 VOB / A 2019).

Nedax heeft de Nederlandse versie van de VOB beschikbaar in haar webshop. De wijzigingen van de VOB/A 2019 versie zijn als losbladig blad bijgevoegd.