PDOK meldingen België

zegelsjesBelgië kent het getrouwheidszegel systeem voor de uitbetaling van vakantiegeld en of de 13de maand in de bouw branche. Dit is vergelijkbaar met het oude Nederlandse vakantiezegelfonds of het Duitse SOKA BAU systeem. Nederlandse bedrijven welke de Nederlandse bouw CAO volgen zijn vrijgesteld van deze Belgische vakantiegeld afdrachten.
Heeft u een Limosa-melding gedaan en aangegeven dat uw personeel in de bouwsector werkzaam is, dan moet er ook een PDOK melding worden gedaan.
 
Uitleg PDOK regeling
In België hebben ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, in beginsel ook buitenlandse, een aangifte- en betalingsplicht bij de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK). De PDOK betaalt een jaarlijkse "getrouwheidspremie" aan bouwvakkers. Deze vergoeding is vergelijkbaar met een eindejaarsuitkering of een 13de maand. Om deze uitkering te financieren, moeten werkgevers een inkomensafhankelijke bijdrage aan de PDOK betalen.
 
Welke activiteiten vallen onder de Belgische bouwsector?
 
De bouw in België is een veel ruimer begrip dan in Nederland. Het gaat om alle activiteiten die vallen onder het "Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC124)". Dat zijn alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op onroerende goederen én die tot doel hebben om bouwwerken te verwezenlijken, herstellen, onderhouden, wijzigen of vernietigen. Voorbeeld: uw onderneming is een installatiebedrijf. Uw werknemers leggen in een gebouw installaties aan voor verwarming, luchtverversing en klimaatregeling. In Nederland valt dit werk onder de metaalsector. Maar dat is niet relevant. In België behoort dit werk tot bouwsector.
 
Heeft u aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK?
 
U heeft aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK als uw gedetacheerde werknemers in de Belgische bouwsector werken én zij op basis van de Nederlandse cao, reglement of arbeidsovereenkomst geen vergoeding krijgen die vergelijkbaar is met een eindejaarsuitkering of 13de maand.
U betaalt een bijdrage aan de PDOK van 9,12% van het totaal van de brutolonen dat door uw werknemers is verdiend in België. Ieder kwartaal doet u daarvan aangifte bij de PDOK.
 
Past uw onderneming de Nederlandse CAO voor de Bouwnijverheid toe?
 
Dan kunt een ontheffing krijgen voor de betalingsplicht aan PDOK. Om deze ontheffing te krijgen moet u een schriftelijke verklaring aan PDOK opsturen waaruit blijkt dat uw onderneming: onder de CAO voor de Bouwnijverheid valt; én op basis van artikel 9 van deze CAO rechtstreeks een toeslag van 9% van het loon aan de gedetacheerde werknemers betaalt. De verklaring dat u onder de CAO voor de Bouwnijverheid valt, kunt u aanvragen bij APG Werkgeversdiensten, Administratienet. Het betalen van de 9%-toeslag aan de gedetacheerde werknemers kunt u aantonen via een kopie van de loonstroken waarop deze betaling zichtbaar is.
 
Belasting vrije uitkering?
Als u 9% vakantiebijdrage betaald aan de PDOK omdat u werkzaamheden vallen onder de Cumela CAO is de uitbetaling naar de werknemers geheel belasting vrij en behoeft niet te worden vermeld op de loonstrook.
 
Krijgt u ontheffing van PDOK?
 
Dan hoeft u geen bijdragen te betalen aan PDOK. Maar u bent nog wel verplicht om ieder kwartaal aangifte te doen. Let op. In de Belgische bouwsector gelden nog andere verplichtingen. Zo moet u voor uw personeel een ConstruBadge (pasje) aanvragen.
 
Uw personeel werkt niet in de Belgische bouwsector
 
U heeft geen aangifte- en betalingsplicht bij de PDOK.