Dossier Soka-Bau

Sinds 1-8-2015 beschouwt Soka-Bau ieder buitenlandse firma als afdrachtsplichtig voor het vakantiegeld. De Nederlandse bedrijven dienen zelf de procedure op te starten tot het verkrijgen van een vrijstelling. Alle bedrijven NIET werkzaam in de Bouw gerelateerde beroepen,  kunnen deze ontheffing aanvragen.

 1. Grondbeginselen van de vakantieregeling in de Duitse bouwnijverheid.

bouwVolgens het in Duitsland geldige Bundesurlaubsgesetz (Duitse Vakantiewet) moet een werknemer minstens zes maanden in één en hetzelfde bedrijf werkzaam geweest zijn, voor hij recht heeft op de volle jaarvakantie. Dat houdt in dat de vakantierechten afhankelijk zijn van hoe lang een werknemer bij dezelfde werkgever in dienst was. De meeste cao’s in Duitsland houden zich aan dit systeem. In de bouwnijverheid zou het echter in vele gevallen voor de werknemer onmogelijk zijn om een aaneengesloten vakantie op te nemen, wanneer men hier het algemene systeem zou handhaven. De werkgever zou het risico lopen dat hij de werknemer – nadat deze zes maanden in dienst is geweest – de volledige jaarvakantie samen met de vergoeding toe moet kennen, ook al zou de werknemer niet het volledige kalenderjaar bij deze werkgever te werk gesteld zijn.

Wegens de hoge omloop van personeel in bouwbedrijven zou dit tot financiële problemen kunnen leiden. Daarom staat de wet op betaald verlof voor de Duitse bouwnijverheid een afwijkend cao-regeling toe. Deze regeling houdt in dat de werknemer zijn verschillende vakantierechten bij verschillende werkgevers opspaart en op een gegeven tijdstip bij zijn huidige werknemer kan opeisen. Om de werkgever, die de vakantie moet kunnen toestaan, financieel niet in problemen te brengen, betalen alle werkgevers in de bouwnijverheid aan ons – SOKA-BAU – een bepaalde premie. Hiermee worden de vakantierechten van de werknemers gefinancierd. Om ervoor te zorgen dat er op Duitse bouwplaatsen geen verschillende vakantieregelingen zouden bestaan, zogenaamde “eilandjes van vreemd recht”, heeft de Duitse wetgever geregeld dat deze bijzondere vakantieregelingen van de Duitse bouwnijverheid ook voor gedetacheerde werknemers gelden. Dit is volledig in overeenstemming met de Europese Detacheringrichtlijn. Om de werkgever- en werknemersrechten te financieren, geven zowel de binnenlandse als de buitenlandse bouwbedrijven een door de cao vastgelegde bijdrage aan SOKA-BAU. A2.

2. Wie is SOKA-BAU?

De in de cao vastgelegde regelingen van de bouwnijverheid worden door de Duitse Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) en de Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) gezamenlijk ten uitvoer gebracht. Het ULAK aanvaardt sinds 1997 ook de vakantieregeling voor werknemers die in het buitenland zijn gevestigd en hun naar Duitsland gedetacheerde werknemers. ULAK is een instantie met een eigen rechtspersoonlijkheid, toegekend door de overheid.

SOKA-BAU betaalt aan de werkgevers restituties voor aan werknemers betaalde vakantievergoedingen en keert de werknemers vergoeding- en schadeloosstellingbedragen voor vakantierechten steeds ter hoogte van het in de cao vastgelegde bedrag uit. Daarvoor berekent SOKA-BAU altijd de actuele volgens de cao geldende vakantierechten van de werknemer.

3. AEntG (Wet inzake dwingende arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdend gedetacheerde en regelmatig in het binnenland bezige werknemers).

Deze wet is in Duitsland sinds 01-03-1996 van kracht. Essentieel bestanddeel met betrekking op de bouwnijverheid is dat de cao’s over de vakantie, de vakantieregeling en de minimumlonen ook van toepassing zijn op een in het buitenland gevestigde werknemer, als deze voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden werknemers naar Duitsland detacheert.

4. De verplichtingen

a. Bouwplaats in Duitsland

Het bedrijf is gevestigd in het buitenland maar heeft een bouwopdracht in Duitsland aangenomen. Het bedrijf voert op eigen verantwoordelijkheid de betreffende werken in Duitsland uit.

b. Detachering van bouwvak-werknemers

soka baupdfHet bedrijf detacheert bovendien bouwvak-werknemers (bouwvakkers) naar de bouwplaatsen gedurende een beperkte periode. Bouwvak-werknemers zijn die medewerkers die op de bouwplaats ofwel met eigen spierkracht en/of met gebruik van bouwmachines of een technisch werktuig de bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ook medewerkers die voor het schoonmaken van de bureaus of voor de opruim- en onderhoudswerkzaamheden op de bouwplaats ingezet worden, zijn bouwvak-werknemers. Daartoe behoren ook deeltijd-werkers. Bouwvak-werknemers zijn niet diegenen die het toezicht op de bouw hebben (UTA-personeel) en die geen lichamelijke werkzaamheden uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de werknemers die planning, administratie- en kantoorwerkzaamheden uitvoeren. Voor deze personen bestaat geen verplichting tot deelname aan de vakantieregeling van de Duitse bouwnijverheid.

c. Uitvoering van overwegend bouwwerkzaamheden

De bouwvak-werknemers van het bedrijf voeren de verdere overwegend bouwtechnische werkzaamheden volgens §§ 3 vlg. AEntG en § 1 lid 2 BRTV uit. Dat houdt in dat meer dan 50 procent van de totale arbeid van de bouwvak-werknemer voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden volgens deze voorschriften gebeurt. Het werkregister aan het einde van deel III van deze brochure biedt een overzicht van typische werkzaamheden in de bouw. De tewerkstelling van de individuele bouwvak-werknemer is derhalve voor deelname aan de vakantiefondsregeling niet doorslaggevend. Er kunnen werknemers met bezigheden belast worden, die niet meteen onder “bouwwerkzaamheden” vallen. Wanneer deze werkzaamheden toch noodzakelijk zijn om de bouwwerkzaamheden te vervullen, moeten ze ook onder bouwwerkzaamheden gerekend worden. Ook deze werknemers dienen dan tegenover SOKA-BAU een beschrijving van de werkzaamheden op te geven.

d. Zelfstandige bedrijfsafdeling

Een bedrijf volgens de BRTV is ook een zelfstandige bedrijfsafdeling. Omdat het een zelfstandige afdeling is, werken er werknemers die buiten de vaste bedrijfssite een overwegend bouwgerelateerde werk uitvoeren. Het werk dat zij uitvoeren, komt niet van een bedrijf dat vastgelegd is onder de BRTV.

e. Werknemers detacheren/uitlenen

Heeft een bedrijf (uitlener/uitzendbureau) één of meerdere werknemers gedetacheerd naar een bouwbedrijf (inlener) – dat de gedetacheerde werknemer in Duitsland inzet –, dan is het eerstgenoemde bedrijf volgens § 8 lid 3 AEntG verplicht om voor de gedetacheerde werknemer aan de vakantieregeling van de Duitse bouwindustrie deel te nemen.

5. Welke branches zijn verplicht afdrachten te doen van het vakantiegeld

Dit is geregeld in het "Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV)". Kortweg "Duitse Algemene Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de bouwnijverheid, d.d. 4 Juli 2002". 

Voor Nedax leden is een Nederlandse versie beschikbaar.

6. Welke branches zijn vrijgesteld voor de verplicht afdrachten van het vakantiegeld

 1. Bedrijven die beton- en terrazzowaren vervaardigen.
 2. Dakdekkersbedrijven.
 3. Steigerbouwbedrijven.
 4. Glazenmakersbedrijven
 5. Haard en Kachelbouw bedrijven.
 6. Schilderbedrijven, met beperkingen.
 7. Natuursteenbedrijven, met beperkingen.
 8. Baggerbedrijven
 9. Parketleggers bedrijven
 10. Industrieel aanbrengen van zuurvast materiaal
 11. Interieur timmerbedrijven
 12. Installatie techniek
 13. Steenhouwersbedrijven, met beperkingen.

U dient een vrijstelling zelf aan te vragen bij Soka-Bau. Voor Nedax leden wordt dit in samenspraak met het secretariaat gratis verzorgd voor de leden;