Bouw dossier: Contractuele problemen (VOB) met betrekking tot het coronavirus

Zahnrat Niederlande Deutschland HollandDe verspreiding van het Corona-virus stelt bouwers, bouwbedrijven en andere mensen die betrokken zijn bij de Duitse bouw ook voor veel en voorheen onbekende uitdagingen. Naast liquiditeitsknelpunten rijst met name de vraag welke juridische gevolgen bijvoorbeeld officiële pandemische plannen, de ziekte of quarantaine van werknemers, moeilijkheden bij het inkopen van materialen of zelfs de sluiting van de bouwplaats, hebben op de bouwcontractrelaties en het bouwproces.
Bij het beantwoorden van deze vraag komt § 6 VOB / B naar voren in contracten op basis van VOB / B, zoals bij andere verstoringen in het bouwproces:
 
Overmacht en onvermijdelijke omstandigheden (verlenging van de uitvoeringstermijnen). 
§ 6 VOB / B Abs 2 nr. 1 lid c, VOB / B bepaalt dat de uitvoeringstermijnen van bouwcontracten worden verlengd indien overmacht of onvermijdelijke omstandigheden de oorzaak zijn van hinder voor de aannemer. In het geval van "overmacht" betekent jurisprudentie een buitengewone gebeurtenis die de onderneming van buitenaf treft en die onvoorspelbaar is, dit niet kan worden voorkomen, zelfs niet als dit met uiterste zorg wordt betracht. 
 
De term "onvermijdelijke omstandigheden" omvat gebeurtenissen die, volgens menselijk begrip en ervaring, zodanig onvoorspelbaar zijn dat de effecten, ondanks economisch aanvaardbare middelen, niet kunnen worden voorkomen.
In ieder geval zou de corona-pandemie zo'n onvoorspelbare, buitengewone gebeurtenis moeten, dit in de zin van de definitie welke eind januari werd vastgelegd door de WHO. Let wel: er moet echter rekening mee worden gehouden dat bijvoorbeeld ziekten van werknemers als gevolg van alleen een griepgolf niet aan deze vereisten voldoen, aangezien dergelijke omstandigheden regelmatig voorkomen.
 
Hetzelfde geldt voor leveringsknelpunten. De stijging van bijvoorbeeld materiaalkosten alleen, vormen derhalve geen overmacht, aangezien het risico van de aanschaf van de benodigde materialen bij de aannemer ligt.
 
coronavirusDaarom moet er altijd een schriftelijke melding worden gedaan van onmacht! en moet worden aangetoond dat de uitvoerende activiteit daadwerkelijk worden bemoeilijkt door materiële tekorten of door de ziekte gerelateerde afwezigheid van werknemers / quarantainemaatregelen als gevolg van de coronapandemie. Voorbeeld van een Behinderungsanzeige kunt u hier downloaden via onze website. Iedere aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding of een schadeclaim zou hierdoor dan niet worden gehonoreerd door een Duitse rechter.
Addertje onder het gras:  Indien de omstandigheden het wel toelaten dat de werkzaamheden zouden kunnen worden hervat is dit contractueel vastgelegd in de VOB. § 6, lid 3, zin 1 VOB / B. 
 
Entsprechende Fragestellungen ergeben sich natürlich auch auf der Auftraggeberseite, die bspw. die Ausführungsunterlagen zu übergeben oder die Baugenehmigung herbeizuführen hat. Auch hier dürften etwaige Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche des Auftragnehmers daran scheitern, dass die behindernden Umstände nicht auf ein Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen sind bzw. diese nicht in die Mitwirkungssphäre des Auftraggebers fallen.
 
 
Aan de andere kant kan natuurlijk de opdrachtgever ook een probleem hebben inzake de huidige corona problematiek. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig beschikbaar stellen van uitvoeringsdocumenten of het verkrijgen van de bouwvergunning. Ook hier zouden alle aanspraken op schadevergoeding of claims van de opdrachtnemer niet erkend worden door een Duitse rechter. 
 
 
Beëindigingsopties
 
Enkel het feit dat de opdrachtgever of aannemer in financiële nood verkeert als gevolg van de corona pandemie, kan geen reden zijn voor opzegging van het contract. Bovendien mag een opdrachtgever die wegens het gebrek aan liquiditeit, als gevolg van de coronapandemie, in problemen geraakt, nooit een ​​bouwstop of beëindiging project forceren. Elke partij draagt ​​in principe het liquiditeitsrisico zelf.
§ 6, lid 7, zin 1 VOB / B geeft aan beide partijen het recht tot opzegging indien de onderbreking van de bouwwerkzaamheden langer dan drie maanden duurt. Ingeval van overmacht en gebrek aan schuld zijn aanspraken op schadevergoeding of schade niet gerechtvaardigd, tenzij er naast de coronacrisis andere omstandigheden zijn die erop wijzen dat een van de partijen in gebreke is gebleven. Of er in individuele gevallen sprake is van opzegging om een ​​belangrijke reden vanwege de onredelijkheid van het naleven van de desbetreffende overeenkomst, moet altijd voor elk geval afzonderlijk worden beoordeeld. Voortijdige ontslagen moeten echter worden vermeden vanwege de financiële gevolgen van een ineffectieve beëindiging.
 
Heeft u nog vragen kunt u altijd, vrijblijvend, contact opnemen met het Nedax secretariaat.