Btw verlegd bij leveringen en diensten binnen en buiten de EU

btwLeveringen aan ondernemers binnen de EU

Goederen die van Nederland naar een ander EU-land gaan zijn, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, belast in het land waar ze naar toe gaan. Dit wordt bereikt door op de (intracommunautaire) levering vanuit Nederland het 0% tarief toe te passen en in het andere EU land belasting te heffen wegens de (intracommunautaire) verwerving van de goederen. De eventuele voorbelasting mag op de gebruikelijke wijze in aftrek worden gebracht.

Voorwaarden voor het gebruik van het nultarief zijn:

- De leverancier moet kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Uit jurisprudentie blijkt dat de leverancier in elk geval aan deze bewijslast voldoet als hij aan de Belastingdienst de volgende stukken kan overleggen:

 

 • Kopieën van facturen die op de transacties betrekking hebben
 • De CMR vrachtbrieven
 • Pakbonnen
 • Betalingsbewijzen
 • Kopiefacturen waarop voor ontvangst is getekend
 • Verklaring van de vervoersonderneming of als de ondernemer zelf voor het vervoer zorgt een zodanige administratie dat daaruit de bestemming van de goederen blijkt. In het bijzonder gelden dan de dag- en weekstaten waarop de chauffeur heeft aangegeven welke zendingen hij naar welke bestemming heeft vervoerd in combinatie met urenverantwoordingsstaten en de tachograafschijven en/of het werkboekje van de chauffeur.

- In het andere EU land is btw verschuldigd wegens de intracommunautaire verwerving.

- De leverancier beschikt over het btw-identificatienummer van zijn afnemer. Dit nummer moet de leverancier vooraf op juistheid controleren (zie http://ec.europa.eu/taxation-customs/vies/). Ook dient dit nummer op de factuur te worden vermeld.

Als aan een van deze voorwaarden niet is vervuld, is de levering vanuit Nederland belast met 21% btw. De afnemer kan deze Nederlandse btw terugvragen bij de Belastingdienst in zijn land.

Afnemer haalt de goederen op

Als goederen aan een buitenlandse afnemer worden geleverd af fabriek of af magazijn zal de leverancier moeilijk kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU land zijn vervoerd. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waaronder de leverancier erop mag vertrouwen dat de goederen naar een ander EU land worden vervoerd. In aanvulling op het in de administratie al aanwezige samenstel van bescheiden en vastleggingen moet het gaan om een vaste afnemer die voorafgaand aan het vervoer een volledig ingevulde vervoersverklaring heeft afgegeven. Dergelijke vervoersverklaringen zijn te vinden op de ledenportal in het Nederlands, Engels en Duits.

Factuurvereiste

Op de factuur moet een verwijzing staan naar toepassing van het nultarief. Dit kan zijn 0% wegens intracommunautaire levering. Ook moet het btw nummer van de afnemer worden vermeld.

BTW aangifte

De intracommunautaire levering wordt vermeld bij vraag 3b van de aangifte. Daarnaast is de ondernemer verplicht een opgaaf intracommunautaire prestatie in te dienen. Dit wordt listing genoemd.

Let op:

Bij goederen die worden geïnstalleerd/gemonteerd Het btw nultarief geldt niet voor geleverde goederen die op grond van de overeenkomst ook worden geïnstalleerd of gemonteerd. Een dergelijke levering die gepaard gaat met montage/installatie wordt een montagelevering genoemd. In dat geval geldt dat de btw verschuldigd is van het land van montage/installatie. Gelukkig kunnen ondernemers die een montagelevering verrichten aan ondernemers in andere lidstaat tegenwoordig de btw van het land van montage/installatie verleggen naar de afnemer. Ook in dat geval dient men het btw nummer van de afnemer vooraf te controleren en te vermelden op de factuur. Wij adviseren op de factuur naast de term btw verlegd de tekst artikel 36 Richtlijn en artikel 194 Richtlijn te vermelden.

Geen douanerechten

Zolang de goederen de EU niet verlaten, zijn er geen douanerechten verschuldigd.

Leveringen aan ondernemers buiten de EU

De levering van goederen die door een ondernemer worden uitgevoerd valt onder het nultarief. De ondernemer hoeft dus geen btw te betalen over de ontvangen vergoeding. Wel mag deze de voorbelasting die op deze goederen betrekking hebben in aftrek brengen. Voorwaarde is dat aan de hand van de administratie wordt aangetoond dat de goederen werkelijk naar een land buiten de EU zijn uitgevoerd. Als de ondernemer de goederen zelf uitvoert of door een vervoersondernemer laat uitvoeren, is dit bewijs niet moeilijk te leveren. De uitvoer kan worden aangetoond door zoveel mogelijk bewijsstukken zoals:

 • Kopiefacturen ten name van buitenlandse afnemers bij voorkeur door de douane laten aftekenen
 • Betalingen uit het buitenland
 • Kopieën van vrachtbrieven waarop plaats bestemming wordt vermeld
 • Facturen van vervoersondernemers waarop plaats bestemming wordt vermeld
 • Uitvoeraangiften uit de EU
 • In het buitenland gedane invoeraangiften
 • Correspondentie met buitenlandse afnemers
 • Interne vervoersbescheiden.

Tip: bewaar altijd deze bescheiden bij de administratie.

Als het nultarief niet kan worden toegepast omdat het bewijs van uitvoer niet geleverd kan worden, moet de leverancier 21% btw in rekening brengen. De buitenlandse afnemer kan deze Nederlandse btw terugvragen. Een buiten de EU gevestigde ondernemer kan dit doen bij de Belastingdienst Heerlen. De afnemer kan ook de leverancier machtigen om dit voor hem te doen.

Douanerechten

Om communautaire goederen uit te mogen voeren, moet de exporteur voor deze goederen een 'aangifte ten uitvoer' doen. Zie voor meer informatie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/uitvoer/uitvoer of douane telefoon 0800-0143

Diensten

Voor diensten die worden verricht aan ondernemers geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst de plaats is waar de afnemer is gevestigd. Dit betekent bij grensoverschrijdende diensten dat de plaats van dienst steeds zal liggen in het land van de afnemer. De leverancier is deze buitenlandse btw niet zelf verschuldigd. De btw wordt in een dergelijke situatie geheven van de afnemer in het andere EU-land (verleggingsregeling). Op de factuur wordt geen btw vermeld maar uitsluitend de tekst btw verlegd (eventueel aangevuld met de Engelse term reverse charge) en het btw nummer van de afnemer. Ook dit btw nummer dient u vooraf op juistheid te controleren. 

Uitzonderingen:

De verleggingsregeling geldt niet voor:

- Diensten met betrekking tot onroerende zaken. In principe geldt dan dat de btw verschuldigd is in land waar de onroerende zaak is gelegen. In sommige landen kan de btw naar de afnemer worden verlegd.

- Toegang verlenen tot beurzen e.d. in ruil voor een biljet. In dat geval geldt dat er btw verschuldigd is in het land van de beurs.

- Restaurant- en cateringdiensten. Ook hier vindt de dienst plaats op de plek waar de dienst daadwerkelijk wordt verricht.

- Verhuur van vervoermiddelen voor een korte periode.

Factuurvereiste

Op de factuur mag geen btw worden vermeld maar uitsluitend de tekst btw verlegd. Eventueel mag de Nederlandse tekst worden aangevuld met de Engelse term reverse charge. Ook moet het btw nummer van de afnemer worden vermeld.

ICP opgave

Om te bereiken dat er voldoende controle mogelijk is op een juiste btw heffing bij de afnemers van diensten in andere EU landen, moeten ondernemers de diensten verrichten die volgens de hoofdregel plaatsvinden in een ander EU land, een opgaaf bij de Belastingdienst indien. In die opgaaf moet worden vermeld de btw identificatienummers van de afnemers en de vergoeding die aan afnemers in rekening is gebracht. In deze opgaaf worden zowel de intracommunautaire leveringen en diensten vermeld. Vandaar de term Intracommunautaire Prestaties (ICP).  

Meer informatie via Marco, medewerker Nedax (c)