Welkom bij Nedax, uw Duitsland en België adviseur

Nedax heeft sinds 1996 ervaring met het begeleiden van NL-bedrijven naar Duitsland en België. Voor diverse brancheorganisaties en overheids organisaties is Nedax in Nederland het kenniscentrum voor het werken in Duitsland en België .

Nedax zorgt dat u meteen aan de slag kunt in Duitsland of België. Samen met u regelen we alle formaliteiten!!

Bekijk de nieuwe Duitse minimumlonen, met vermelding van de aard van de werkzaamheden, via deze: LINK

Het laatste nieuws het eerst op nedax.nl

Duitse Arbo wetgeving geldend voor de duitse werklocatie.

De wettelijke bases:

arboDe basisregels voor bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers in de EU is te vinden in Kaderrichtlijn 89/391/EEG !. Werkgevers en werknemers zijn zelf verplicht om maatregelen te nemen die beroepsongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen. Zoals voorlichting, opleiding en raadpleging van instructies. De bestaande Duitse arbo wetgeving is conform deze EU-kaderrichtlijn.

In Duitsland is deze wetgeving vastgelegd in de Arbeitsschutzgesetzen. Deze wetgeving wordt gecontroleerd door Arbeitsschutzbehörden (Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften). Conform het 7e Sociaalwetboek § 16 „Geltung bei Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträger und für ausländische Unternehmen“ is het navolgende nog te beachten:

De ongevallen preventie voorschriften van een ongevallenverzekeringsinstelling gelden ook voor de ondernemers en de tewerkgestelden van buitenlandse bedrijven, die een werkzaamheid in Duitsland hebben, zonder bij een ongevallenverzekeringsinstelling te horen.

De belangrijkste controle punten in Duitsland zijn:

1. Is er een gezondheidssysteem ( een geschoolde werknemer voor veiligheid / een bedrijfsarts) aanwezig,

2. Is er een risico analyse uitgevoerd.

3. Zijn de medewerkers opgeleid.

4. Natuurlijk moet dit alles gedocumenteerd worden.

Wat de Nederlandse bedrijven waarschijnlijk niet weten is dat in Duitsland de beroepsorganisaties (Berufsgenossenschaften BG) o.a. de verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten regelen. Het is dus raadzaam voor Nederlandse bedrijven om zich zo snel mogelijk bij de verantwoordelijke BG aan te melden (Plicht).

Taken en plichten van de veiligheids- en gezondheidscoördinator.

De veiligheids- en gezondheidscoördinator moet voor de coördinatie van alle veiligheidsbelangen de planning en uitvoering van de Arbo diensten op de bouwplaats verzorgen. De Arbo coördinator dient derhalve zorg te dragen, voor aanvang van de werkzaamheden, het Arbo plan aan alle mede werkers bekend te maken. Deze werkwijze is verplicht op de bouwplaatsen, waar de waarschijnlijke duur van de werkzaamheden meer dan 30 werkdagen bedraagt en waarop meer dan 20 tewerkgestelden gelijktijdig werken, of waar de omvang van de verwachte werkzaamheden meer dan 500 personen zullen zijn.

Een veiligheids- en gezondheidsplan(SiGePlan) moet gemaakt worden als op een bouwplaats werknemers van verschillende werkgevers tewerkgesteld worden en er bijzonder gevaarlijk werk gedaan wordt. Het maken van het veiligsheids- en gezondheidsplan is voor aanvang van de bouwwerkzaamheden te realiseren. Het plan dient de navolgende punten te bevatten:

• Maatregelen voor het beschermen van personeel bij de samenwerking van meerdere werkgevers.

• Maatregelen tot gemeenschappelijk gebruik van de veiligheidsvoorzieningen.

• Werkmethodes in tijd en ruimte

• Werkgerelateerde risico‘s ondervangen en bijzondere maatregelen nemen voor buitengewoon gevaarlijke werkzaamheden (conform bijlage II van de BaustellV).  

Controles van Machines

De „BetrSichV §14 (2)“ beschrijft, dat arbeidsmiddelen die eventueel schaden kunnen veroorzaken aan werknemers, de werkgever hierdoor bepaalde verplichtingen kan opleggen. De werkgever moet door deskundige personen de machines laten controleren. Dit onderzoek moet conform §3 lid 6 (§3 risico-evaluatie) binnen een vastgestelde termijn plaats vinden. De aanwezigheid van een CE-keurmerk kan de werkgever er niet van weerhouden deze risico-evaluatie niet uit te voeren.

Bijvoorbeeld „Controle van ladders “:

Ladders en trappen moeten conform de bedrijfsveiligheidsverordening §3 in regelmatige periodes gecontroleerd worden. Basis voor de controle van de ladders en trappen is de wetgeving inzake DGUV-publicatie 208-016. De werkgever kan voor deze controle eigen medewerkers als bevoegde personen scholen laten. Daarbij zijn de vereisten van de TRBS 1203 voor de bevoegde personen in acht te nemen. Deze manier van controles wordt ook veel toegepast in Nederland.

Bijvoorbeeld „elektrische apparaten “:

Conform de Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) moet de exploitant ervoor zorgen, dat de installaties/apparaten regelmatig gecontroleerd worden. Conform §5 van de DGUV-V3 „Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen“ moet de ondernemer ervoor zorgen, dat de elektrische installaties en bedrijfsmiddelen op juiste wijze in bepaalde perioden gecontroleerd worden. De termijnen zijn zo te meten, dat ontstaande defecten, waarmee rekening gehouden moet worden, op tijd vastgesteld worden. Bij de controle zijn de elektrotechnische regels die hierop betrekking hebben, na te leven. Op verzoek van de beroepsorganisatie moet men een controle-boek met bepaalde aantekeningen bij houden.

Ongevallen preventie voorschriften zijnde een Duits „verplichting“

In tegenstelling tot de wettelijke technische regels, die geen bindende verplichtingen hebben, en bedrijven de mogelijk geven tot afwijking hiervan, zijn de ongevallen preventie voorschriften (Unfallverhütungsvorschriften, kurz "UVV") een verplichting en hebben ze een wettelijk karakter.

Geldigheid van de ongevallen preventie voorschriften

De ongevallen preventie voorschriften zijn bindende rechtsnormen, die voor alle ondernemers (leden) en werknemers (Berufsgenossenschaften) zijn te eerbiedigen. Verder hebben de ongevallen preventie voorschriften ook verplichtingen voor externe firma’s (onderaannemers). Conform § 16 lid 2 SGB VII zijn Duitse UVVs ook voor buitenlandse bedrijven geldig, als deze in Duitsland niet statutair gevestigd zijn.

Controleorgaan

Conform § 17 SGB VII adviseren de „Technische opzichters“ respectievelijk de opzichters van het UV-orgaan de onderneming en verzekerden bij de uitvoering van de ongevallen preventie voorschriften. Bij het niet nakomen kunnen boetes tot een hoogte van 10.000 euro worden opgelegd. Bedrijven en verzekerden zijn verplicht de UVVs conform §15 SGB VI na te komen.

Jaarlijkse controle bij de UVV- beoordeling

De ongevallen preventie voorschriften (UVV's) worden in zogenoemde UVV-controles gecontroleerd. Bedrijven moeten deze controles zien als een wettelijke verplichting. Machines, installaties en werkmiddelen worden in de regel jaarlijks gecontroleerd. Vakkundige controleurs voeren de UVV-beoordelingen uit, waarbij de naleving van de veiligheidsvoorschriften intensief gecontroleerd worden. Een logboek dient als bewijs. Het logboek geeft informatie, hoe het bedrijf beoordeeld wordt en of er eventuele verbeter punten inzake de veiligheid bestaan.

Bron: MEDITÜV GmbH & Co. KG Arbeitsschutz: Sicherheit, Gesundheit, Mensch TÜV NORD Group

Openingstijden Helpdesk

Onze helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar voor Nedax leden, voor alle vragen.

De helpdesk is beschikbaar tijdens deze tijden.

Zondag
Het secretariaat is gesloten

Maandag
8:30 AM - 4:30 PM

Dinsdag
8:30 AM - 4:30 PM

Woensdag
8:30 AM - 4:30 PM

Donderdag
8:30 AM - 4:30 PM

Vrijdag
9:00 AM - 4:00 PM

Zaterdag
Het secretariaat is gesloten
Telefoonnummer: 070 -25 000 55

Boek "Bouwen in Duitsland".

Boek "Bouwen in Duitsland".
Informatie
Bouwen in Duitsland Nederlandse vertaling van de VOB met praktijkvoorbeelden. Nederlandse en Belgische bedrijven uit de bouwnijverheid zijn in toenemende mate actief op de Duitse markt. Eén van de grootste struikelblokken, waarmee vrijwel ieder bedrijf dat actief is op de Duitse bouwmarkt te maken krijgt, de ‘Verdingungsordnung für Bauleistungen' (V.O.B.). Dit geldt zowel voor bouw- en installatiebedrijven als voor projectontwikkelaars, afbouw- bedrijven en architecten. Talrijk, tijdrovend en kostbaar zijn de juridische gevechten die zich voordoen, zowel tijdens het bouwproces, als na de oplevering. Niet zelden vinden deze problemen hun oorzaak in het feit dat het Nederlandse bedrijf onvoldoende kennis heeft van de wezenlijke aspecten rondom het Duitse bouwproces zoals deze zijn vastgelegd in de V.O.B.

GmbH / UG oprichten

GmbH / UG oprichten
Informatie
Het oprichten van een Duitse GMBH / UG heeft vele voordelen. Wij regelen alles, inclusief Duits postadres en Nederlands administratiekantoor.

Documenten depot

Documenten depot
Informatie
"Bent u het ook moe dat u steeds documenten moet meegeven met uw personeel als ze gaan werken in Duitsland"? Wij hebben voor u de oplossing! Een "digitaal documenten depot" bij een Duits advocaten kantoor door ons ingericht!

Rijbewijs trajecten

Rijbewijs trajecten
Informatie
De verplichte aanmeldings trajecten voor Duitsland: Nedax kent drie types van begeleidingstrajecten, welke in het kort, fictief, "de rijbewijzen" worden genoemd.

Postbus adres

Postbus adres
Informatie
Wat is makkelijker dan een duits postbus adres welke wordt beheerd door een Duits advocaten kantoor. Al uw duitsland post komt niet meer aan op de bouwplaats of werklocatie, waar het snel kwijt kan raken, maar netjes bij het advocaten kantoor Lutze in Kleve (Lutze Rechtsanwälte Partnerschaft mbB).

Lidmaatschap

Lidmaatschap
Informatie
Leden voordeel: U krijgt 20% op onze complete dienstverlening Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de helpdesk Tijdens kantoor uren

In Duitsland geldt een aanmelding-, vergunning- , en bewijsplicht voor NL bedrijven!

U kunt direct starten met de werkzaamheden in Duitsland, geen wachttijden,

mits  een van de trajecten wordt opgestart.

 • Traject voor bouw bedrijven.
 • €875
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Belastingdienst (Freistellungsbescheinigung)
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Vakantiegeld afdracht naar Soka-Bau
 • Bestellen
 • Traject voor alle niet bouw branches
 • €295
 • Samen met U regelen wij:
 • Vergunning Handwerkskammer
 • Melding en bewijsplicht naar de Zoll
 • Bewijs-, meldingsplicht inzake minimumloon wetgeving
 • Bestellen

Boetes kunnen oplopen van € 30.000,- tot € 500.000,- per overtreding. 

Onze Partners